บทความ

ใบประกาศเกียรติคุณต่างๆของทางร้าน

ใบประกาศเกียรติคุณได้รับรางวัลชนะเลิศหมูยอ ปี 2549

 

ใบกาศรับรองมาตรฐานการผลิต GMP

ใบกาศรับรองมาตรฐานการผลิต HACCPใบประกาศนียบัตรโรงงานมหาชัยวารินได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME ปี 2551 


ใบประกาศนียบัตรได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับ SME โดยระบบ "Pre-HACCP" ปี 2551


ใบเกียรบัตรการประเมินมาตรฐานการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี 25492017-07-16 513